درخواست اعطای نمایندگی

مشخصات حقوقی نمایندگی

مشاهده / دانلود
مشاهده / دانلود
مشاهده / دانلود

مشخصات حقیقی نمایندگی

مشاهده / دانلود
مشاهده / دانلود
مشاهده / دانلود
مشاهده / دانلود

مشخصات مرکز فعالت نمایندگی

مشاهده / دانلود

سوابق کاری نمایندگی

در کدامیک از فعالیت های زیر می خواهید با باشگاه نانو همکاری داشته باشید؟

آیا عضو آزمایشگاه های شبکه توانا هستید؟

آیا تا کنون در قالب نمایندگی با موسسه های دیگر همکاری داشته اید؟

نام مرکزسال شروع فعالیتسال اتمام فعالیتتعداد آزمونتعداد داوطلب تحت پوششعلت ترک کارسهم شما از همکاری
مشاهده / دانلود

اطلاعات آماری از محل مورد درخواست متقاضی

عنوان مقطع ابتدایی مقطع متوسطه دوره اول مقطع متوسطه دوره دوم
مدارس داوطلب آزاد مدارس داوطلب آزاد مدارس داوطلب آزاد
تعداد تقریبی دانش آموز در شهر / منطقه
پیش بینی ثبت نام در صورت اخذ نمایندگی

نیروی انسانی متخصص فعال در مرکز آموزشی

چنانچه در مرکز خود به افراد متخصص در زمینه آموزشی دسترسی دارید مشخصات آن ها را در جدول مرقوم فرمایید.

نام و نام خانوادگیمدرک و رشته تحصیلینحوه همکاریسوابق اجرایی

شیوه های اطلاع رسانی و تبلیغات