درخواست اعطای نمایندگی

باشگاه نانو در راستاي توسعه و ارتقاء فعالیت هاي خود در حوزه هاي مرتبط با آموزش و پژوهش علوم و فناوري نانو در سطح کشور، نمایندگی فعال با ماموریت ها و شرایط زیر می پذیرد.

الف – ماموریت هاي نمایندگی

1. برگزاري دوره هاي آموزشی تئوري و مهارت در حوزه علوم و فناوري نانو متناسب با رده هاي سنی مختلف
2. همکاري در اجراي رویدادهاي علمی-پژوهشی باشگاه نانو
3. ترویج و فرهنگ سازي علوم و فناوري نانو
4. معرفی و فروش محصولات آموزشی و کاربردي فناوري نانو
5. بازاریابی و فروش تجهیزات آزمایشگاهی، تحقیقاتی و صنعتی فناوري نانو
6. ارائه خدمات پشتیبانی و فنی به مراکز آموزشی، تحقیقاتی و صنعتی

ب – شرایط عمومی متقاضی

1. تابعیت ایرانی
2. داشتن حداقل 2 سال سابقه کار مفید در حوزه آموزش و برگزاري دوره هاي آموزشی
3. دارا بودن حداقل 25 سال سن (متقاضی حقیقی یا نماینده متقاضی حقوقی)
4. اقامت دائم در محل مورد تقاضا
5. داشتن حداقل مدرك تحصیلی کارشناسی (اولویت با دانش آموختگان رشته علوم و فناوري نانو می باشد)
6. دارا بودن کارت پایان خدمت سربازي و یا معافیت دائم ویژه آقایان